Οι πληροφορίες παρακάτω είναι στα Βουλγαρικά, βασική γλώσσα της διακήρυξης

Вътрешен номер в системата: 73

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0008

Началната дата: 13.08.2018 15:15

Вид на поръчката: Публично състезание

Публично състезание с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали " по проект: "Насърчаване на успешните основи на здравеопазването : Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ"(MediciNet II), финансиран съгласно договор № В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция- България 2014-2020".