ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓEΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

Αριθμός Διακήρυξης : 18/2018
Αριθμοί Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 48436)
Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, Σισμάνογλου 45, Τ.Κ.69133, Κομοτηνή, Τηλ: 2513351100), κωδικός NUTS: EL513, Φαξ: 2531022515,URL: www.komotini-hospital.gr, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Μαντάκη Δημήτρα (Τηλ. 2531351351-51551, Φαξ: 2531351535, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 
1. Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Μακεδονίας –Θράκης με κύρια δραστηριότητα της την Υγεία.
3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: όπως φαίνεται παρακάτω.
4. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», NUTS EL513
5. Είδος σύμβασης: Αγαθά.
6. Αντικείμενο Σύμβασης: «Προμήθεια συστήματος κλιματισμού, βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού για τα κεντρικά χειρουργεία του Γ.Ν.Κομοτηνής Σισμανόγλειο».
7. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρονται στη διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω:
 
  CPV: 33162100     ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 48436
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  ΦΠΑ 24% (€) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  ΦΠΑ 24% (€)
1. Προβολέας χειρουργείου με δορυφόρο (οροφής) 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 48.387,10 60.000,00 €
2. Χειρουργική Τράπεζα Γενικών Χειρουργείων 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 52.419,35 65.000,00 €
3. Χειρουργική Τράπεζα Ουρολογικών Χειρουργείων 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 56.451,61 70.000,00 €
4. Περιφερειακός τροχήλατος εξοπλισμός χειρουργείων που να αποτελείται από:
2 σκαμπώ (χειρούργου+αναισθησιολόγου), 1
mayo τροχήλατο, 1 ερμάριο ιματισμού, 2 στατώ δαπέδου, 1 τροχήλατο πολλαπλών χρήσεων
4 ΤΕΜΑΧΙΟ 29.032,26 36.000,00 €
5. Κλιματισμός “Laminar Flow” 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 209.677,42 260.000,00 €
6. Κεντρική Θύρα Εισόδου χειρουργείου (αυτόματη) 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 6.451,61 8.000,00 €
7. Θύρες Εισόδου Χειρουργικών Αιθουσών (Δίφυλλες - μη αυτόματες) 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 4.838,71 6.000,00 €
8. Εσωτερικές Θύρες Χειρουργείου (Μονόφυλλες - μη αυτόματες) 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 7.983,87 9.900,00 €
9. Control panels χειρουργείων 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 45.564,52 56.500,00 €
10. Κονσόλες Ανάνηψης 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 6.451,61 8.000,00 €
11. Νιπτήρες χειρουργείου (scrubup) - 2 θέσεων 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 7.258,06 9.000,00 €
12. Νιπτήρες χειρουργείου (scrubup) - 3 θέσεων 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 8.064,52 10.000,00 €
13. Συστήματα αποθήκευσης που να αποτελούνται από:
- Εντοιχισμένες ντουλάπες (τεμ. 16)
-
Passthrough (τεμ. 3) χειρουργικών αιθουσών
- Συνθέσεις ραφιέρας αποθηκών, ανοξείδωτες, 5 επιπέδων (τεμ. 6)
1 ΤΕΜΑΧΙΟ 56.451,61 70.000,00 €
14. Στήλη  Αναισθησιολόγου 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 20.161,29 25.000,00 €
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 559.193,55 693.400,00 €
 
9. Προϋπολογισμός της προμήθειας: Πεντακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (559.193,55€), πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (134.206,45€).
10. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
11. Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: Δώδεκα (12) μήνες. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 1.3 της διακήρυξης.
12. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 και των Ειδικών Όρων της διακήρυξης.
13. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός Άνω των Ορίων.
14. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
15. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.
16. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Την 08-06-2018, ώρα 10:00 π.μ.
17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
18. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 12-06-2018 και ώρα 10:00 π.μ. και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία, αποσφραγίζονται στο Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Οι προσφέροντες δύνανται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους.
19. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές και εν γένει όλα τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισµό δικαιολογητικά, εκτός των προσπέκτους αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων των προσφερόμενων ειδών που αυτά και µόνο αυτά δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα, θα είναι συνταγμένα επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και στους Ειδικούς Όρους των ειδών της διακήρυξης.
20. Τρόπος Χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕΠ-231/6, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020».
21. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Αθήνα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017.
22. Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.
23. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης: Στις 23-04-2018.
24. Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι.
25. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
26. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση των όρων συμβάσεων, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δρ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ