Το Πρόγραμμα Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 με την Απόφαση C (2015) 628. Στοχεύει στην αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην επιλέξιμη περιοχή και στη βελτίωση της ικανότητας των ΜΜΕ να επεκταθούν πέρα από τις τοπικές αγορές. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία στη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και θα αναπτύξει και θα προωθήσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της παραμεθόριας περιοχής για τουριστικούς σκοπούς. Ακόμα, οι προβλεπόμενες δράσεις θα οδηγήσουν σε καλύτερα συστήματα διαχείρισης κοινών επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και θα βελτιώσουν τη διασυνοριακή προσβασιμότητα με αποτέλεσμα μειωμένους χρόνους ταξιδίου για άτομα και αγαθά, καθώς και βελτιωμένη οδική ασφάλεια. Τέλος, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διεύρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη συνοριακή περιοχή, οδηγώντας σε αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και αυξημένη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινότητες με φτωχούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.

 

- Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και Εθνική Συνεισφορά) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" είναι €129.695.572,00. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από €110.241.234 (85%) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και €19.434.338 (15%) από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

 

- Επιλέξιμη Περιοχή

Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος αποτελείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (περιφερειακές μονάδες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές μονάδες Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και τις νότιο-κεντρική και νοτιοδυτική Περιφέρειες στη Βουλγαρία (επαρχίες Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν, Κίρτζαλι και Χάσκοβο).

Εκτείνεται σε 40.202 τετρ. χιλιόμετρα και έχει συνολικό πληθυσμό 2.700.000 κατοίκων. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS III (Νομοί). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε ολόκληρα τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα γειτνιάζει με την Τουρκία (Ανατολικά) και την πΓΔΜ (Δυτικά), χώρες που φιλοδοξούν να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μέρος της πιο Νοτιο-Ανατολικής μη νησιωτικής περιοχής της Ε.Ε., και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: τη Μαύρη θάλασσα, τη Μεσόγειο θάλασσα και το Ιόνιο-Αδριατική θάλασσα. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των στρατηγικών αγωγών ορυκτών καυσίμων που προμηθεύουν την αγορά της Ε.Ε.
Η δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 μεσαίων-μεγάλων πόλεων (μεγαλύτερων των 50.000 κατοίκων) που συσσωρεύουν το 38,2% του συνολικού πληθυσμού, και 25 μικρές πόλεις (10.000-50.000 κατοίκων). Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά των κονδυλίων που χορηγήθηκαν, υπάρχει μια μακρά ιστορία συνεργασίας στον επιλέξιμο τομέα, η οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993).