The content below is in bulgarian, the procurement's native language.

Вътрешен номер в системата: 72

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0007

Началната дата: 13.08.2018 14:50

Вид на поръчката: Открита процедура

Открита процедура с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали по проект: "Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ"( MediciNet II), финансиран съгласно договор №В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция -България 2014 -2020 ".