Вътрешен номер в системата: 72

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0007

Началната дата: 13.08.2018 14:50

Вид на поръчката: Открита процедура

Вътрешен номер в системата: 73

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0008

Началната дата: 13.08.2018 15:15

Вид на поръчката: Публично състезание

MediciNet II - Second Technical Meeting

На 11 юни 2018 г., се проведе втората среща на партньорите по проекта MediciNet II, която бе организирана от бенефициента на проекта, МБАЛ "Д-р. Атанас Дафовски "АД.

Срещата се проведе в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски "АД, гр. Кърджали. В срещата участваха заинтересованите страни от името на двамата партньори по проекта.

Съдържанието по-долу е на гръцки, на родния език на обществените поръчки.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ